Hava Nagila (S. Shwartz Orchestra, Arr. K. Bodrov). Soloist: V. Kraytman (0.47 MB)